Poprzedni
 • Numer siedemnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szesnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piętnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czternasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzynasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dwunasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer jedenasty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziesiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziewiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Społeczeństwo w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer ósmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w społeczeństwie

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer siódmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Medialny "zawrót głowy"

  - Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szósty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w rzeczywistości

  - Rzeczywistość w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media bez granic

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czwarty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzeci:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer drugi:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Język mediów a kreowanie sensu

  - Doświadczenie wirtualności

  - Media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer pierwszy:

  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie

  - Struktura i strategie semiologiczne przekazów medialnych

  - Wpływ gier komputerowych i sieciowych na odbiorców

  Informacje dla autorów Call for papers
Następny

Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowymMedia i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship

Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje w myśl zasady 'double-blinding proces'.

Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni, spoza Rady Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej, którą autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów w języku obcym (kongresowym), jeden recenzent jest afiliowany w instytucji zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji. Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku

Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane artykuły oceniane są według następujących kryteriów:

- Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł powinien poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami, komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi tego rodzaju.

- Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach i koncepcjach metodologicznych. Przykładowo teksty mogą prezentować analizę materiału źródłowego, omówienie stanu badań nad danym zagadnieniem lub metodologii badawczych, badania porównawcze, studium przypadku, stanowić (cząstkową) syntezę, i inne. Artykuł powinien zawierać jasne wnioski.

- Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem naukowym
z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki, pozbawionym kolokwializmów
i wyrazów potocznych.

Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor otrzymuje tekst do korekty pocztą elektroniczną. Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji w ustalonym przez nią terminie. Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.

Tzw. zapora ghostwriting i guest authorship

Redakcja czasopisma Media i Społeczeństwo  stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania Publikacyjnego COPE. W przypadku, gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba, nie wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać szczegółowo jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej nazwisko i afiliację. Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem z założenia, że etyka i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.

Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw. guest authorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.


Załącznik do pobrania:
Tryb recenzowania (reviewing process) wraz z formularzem recenzji

© Copyright 2011 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.