Poprzedni
 • Numer siedemnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szesnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piętnasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czternasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzynasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dwunasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer jedenasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziesiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziewiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Społeczeństwo w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer ósmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w społeczeństwie

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer siódmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Medialny "zawrót głowy"

  - Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szósty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w rzeczywistości

  - RzeczywistośĂŚ w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media bez granic

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czwarty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzeci:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer drugi:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Język mediów a kreowanie sensu

  - Doświadczenie wirtualności

  - Media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer pierwszy:

  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie

  - Struktura i strategie semiologiczne przekazów medialnych

  - Wpływ gier komputerowych i sieciowych na odbiorców

  Informacje dla autorów Call for papers
Następny

Od redakcji

„Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika”, jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2011 roku. Pismo jest wydawnictwem Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W roku 2018 rocznik „Media i Społeczeństwo” został przekształcony w półrocznik.

Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od 2017 roku) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępców red. naczelnego pełnią dr Patrycja Bałdys (socjolog) i dr Katarzyna Piątek (socjolog).

W skład Rady Naukowej wchodzą medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych z kraju i zagranicy. Radzie przewodniczy prof. zw. dr hab. Maciej Kawka.

W piśmie publikowane są artykuły o tematyce społecznej i medialnej w szerokim rozumieniu tych terminów. Kolejne numery poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym numerze są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Sprawozdania, recenzje, noty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom.

Redakcja czasopisma Media i Społeczeństwo stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania Publikacyjnego COPE (www.publicationethics.org).

Według ostatniej parametryzacji za artykuł opublikowany w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów MEiN (Uniwersalny identyfikator Wydawnictwa: 479 646).

Organizator Konferencji


© Copyright 2011 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.